MekuliPress (MP)
Agjensi informative shqiptare – norvegjeze
Numri i regjistrit: 990224331 – Oslo – Norway
E-Mail: redaksia@mekulipress.com
www.mekulipress.com

Gëzim Mekuli
Themelues dhe kryeredaktor, M.A. në shkencat e medias dhe të komunikimit (retorikë vizuele), univerziteti në Oslo, Bergen dhe Stavanger

Lorik Sylejmani
Gazetar i pavarur

Edita Mekuli
Lektore e gjuhës gjermane, univerziteti i Heidelbergut

Arben Tahiri
Ekonomist i diplomuar, univerziteti i Oslo-s

Alban Ademi
Redaktor i diplomuar në univerzitetin e Hanoverit

Edmond Kelmendi
Fotografia e ditës dhe gazetar i lajmit

Udhëzim:
Redaksia e MekuliPress nuk mbanë përgjegjësin ligjore ose morale mbi përmbajtjen e shkrimeve të autorëve, të cilëve ne vetëm i ofrojmë mundësin e komunikimit me lexuesin tonë. Secili autorë është përgjegjës vetvetiu për shkrimin, mendimin apo materialin e tij elektronik.
MekuliPress transmeton lajme, njoftime etj., si p.sh. në rubrikat e saja informuese sipas normave të DPA-së!

Hinweis:
Die Redaktion MekuliPress (MP) übernimmt keine rechtliche Verantwortung/Haftung über veröffentliche Inhalte von Autoren, denen wir nur ein Kommunikationsmedium mit unseren Lesern ermöglichen. Jeder Autor ist selbst für seine Veröffentlichung, Meinung oder elektronische Daten veröffentlich (Haftungsausschluss).
Note: The editorial staff of MekuliPress does not take any legal responsibility / responsibility about published contents of authors, to whom we only allow a communication medium with our readers. Each author is himself published for his publication, opinion or electronic data (disclaimer).

Images at MekuliPress (MP)
Except where explicitly noted, MekuliPress (MP) as a non-profitable news-agency in albanian language does not own the rights for some pictures displayed on our site. We use images under “fair use” copyright doctrine, from public sources and private organizations, or use images under Creative Commons/ GNU licenses that make them available to the general public, or with explicit and noted permission. All rights remain with the original image owners.
If you believe that a MP image may violate these conditions, please discuss it with us via an email to redaksia@mekulipress.com